Grunnforsikring - inkludert i medlemskapet

Som medlem i Lederne er du automatisk omfattet av den obligatoriske grunnforsikringen som forbundet har fremforhandlet for sine medlemmer.

ledernepakken.jpg

Livsforsikringen

Alle medlemmer og ektefelle/samboer blir med på den obligatoriske livsforsikringen. Forsikringen gir en erstatning på kr 20 000 ved medlem eller ektefelle/samboers død. Forsikringen gjelder ut året medlemmet fyller 72 år.

Etter fylte 72 år gis det en begravelsesstønad på kr 15 000. Etter fylte 75 år reduseres stønaden til 6500

Familieulykkesforsikringen

Forsikringen dekker deg og familien ved ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Forsikringssum er avhengig av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet. For barn gjelder forsikringen ut det året de fyller 21, for voksne ut året de fyller 67.

Dekker også

Ulykkesforsikringen kan dekke behandlingsutgifter med inntil 5 % av forsikringssummen for invaliditet. Egenandelen er kr. 500.

Du kan også få ulykkeserstatning etter benbrudd og brannskader, og ved sykehusopphold ut over fem døgn.

Både livsforsikringen, familieulykkesforsikringen og begravelsesstønaden betales av forbundet, og gjelder både i arbeid og fritid over hele verden.

Ett års meldefrist

Husk at det er ett års meldefrist for å få utbetaling. Det vil si at du må informere forsikringskontoret om sykdommen eller skaden senest ett år etter at skaden har oppstått eller diagnosen er stilt, for å få utbetaling.

Spørsmål og svar